Posts Tagged ‘book-keeping’

ความหมายของ “การบัญชี” และ “การทำบัญชี” (ตอนแรก)

การบัญชี (Accounting) หมายถึง งานศิลปะของการนำรายงานและเหตุการณ์ทางการเงินมาจดบันทึก จัดหมวดหมู่ สรุปผล
และวิเคราะห์ ตีความอย่างมีหลักเกณฑ์