Archive for March, 2012

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

เอกสารประกอบจดภาษีมูลค่าเพิ่ม
เอกสารประกอบสรรหาแรงงาน
เอกสารการจัดตั้งบริษัท
หนังสือมอบทั่วไป
หนังสือมอบสรรพากร
หนังสือให้ใช้สถานประกอบการ
ภพ 30
ภอ 01 ข้อตกลง
ประกันสังคม 1
ประกันสังคม 2
 
 
 

ความหมายของ “การบัญชี” และ “การทำบัญชี” (ตอนแรก)

การบัญชี (Accounting) หมายถึง งานศิลปะของการนำรายงานและเหตุการณ์ทางการเงินมาจดบันทึก จัดหมวดหมู่ สรุปผล
และวิเคราะห์ ตีความอย่างมีหลักเกณฑ์