Archive for the ‘บทความบัญชี’ Category

การจดทะเบียนการค้าพาณิชย์

ตามที่รัฐบาลได้ปฏิรูประบบราชการ และได้กำหนดให้งานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นภารกิจหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และภายใต้ กรอบนโยบายดังกล่าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้ตั้งกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้น เพื่อดำเนินการ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มต้นด้วยการ

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

เอกสารประกอบจดภาษีมูลค่าเพิ่ม
เอกสารประกอบสรรหาแรงงาน
เอกสารการจัดตั้งบริษัท
หนังสือมอบทั่วไป
หนังสือมอบสรรพากร
หนังสือให้ใช้สถานประกอบการ
ภพ 30
ภอ 01 ข้อตกลง
ประกันสังคม 1
ประกันสังคม 2
 
 
 

ความหมายของ “การบัญชี” และ “การทำบัญชี” (ตอนแรก)

การบัญชี (Accounting) หมายถึง งานศิลปะของการนำรายงานและเหตุการณ์ทางการเงินมาจดบันทึก จัดหมวดหมู่ สรุปผล
และวิเคราะห์ ตีความอย่างมีหลักเกณฑ์