Archive for the ‘ภาษีอากร’ Category

บัญชีและภาษีอากร

ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร (Account & Tax Consulting Service)

เสนอแนะวิธีวางกลยุทธ์ให้เสียภาษีอย่างประหยัดและถูกกฏหมาย
ให้คำปรึกษาด้านภาษีเพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทั้งแบบรายเดือน และแบบ Time Charge
ให้คำปรึกษาด้านระบบบัญชีตามประเภทธุรกิจ