บัญชีและภาษีอากร

ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร (Account & Tax Consulting Service)

  • เสนอแนะวิธีวางกลยุทธ์ให้เสียภาษีอย่างประหยัดและถูกกฏหมาย
  • ให้คำปรึกษาด้านภาษีเพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทั้งแบบรายเดือน และแบบ Time Charge
  • ให้คำปรึกษาด้านระบบบัญชีตามประเภทธุรกิจ


หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าบริการทำบัญชี โดยพิจารณาจากจำนวนเอกสารการจัดทำบัญชีเป็นหลักดังต่อไปนี้ เช่น เอกสารรายการขายและรับชำระเงิน เอกสารรายการซื้อและจ่ายชำระเงิน เป็นต้น
ทั้งนี้อัตราค่าบริการทำบัญชีดังกล่าว คำนวณจากเวลาที่พนักงานในแต่ละระดับใช้ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจะพิจารณาจากเหตุผลประกอบดังนี้

 

1. จำนวนเอกสารรายการขาย รับชำระเงิน รายการซื้อ และจ่ายชำระเงิน
2. จำนวนรายการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร
3. จำนวนพนักงานของกิจการ
4. เนื้อหาของเอกสารการลงบัญชีและความซับซ้อนของรายการบัญชี
5. ประเภทธุรกิจและขนาดของกิจการ

6. การจัดเรียงเอกสารของลูกค้าก่อนการนำส่งให้กับสำนักงาน

 

อัตราค่าบริการรับทำบัญชีรายเดือน มีดังนี้
1. ทำบัญชีธุรกิจบริการ 

- เอกสาร 1- 40 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 1,500 บาท
- เอกสาร 41- 80 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 2,000 บาท
- เอกสาร 81- 120 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 2,500 บาท
- เอกสาร 121- 170 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 3,000 บาท
- เอกสาร 171- 300 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 3,500 บาท
- เอกสารตั้งแต่ 301 ชุดขึ้นไป อัตราค่าบริการ 4,000 บาท
2. ทำบัญชีธุรกิจซี้อมาขายไป
- เอกสาร 1- 40 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 2,000 บาท
- เอกสาร 41- 80 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 2,500 บาท
- เอกสาร 81- 120 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 3,000 บาท
- เอกสาร 121- 170 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 3,500 บาท
- เอกสาร 171- 300 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 4,000 บาท
- เอกสารตั้งแต่  301 ชุดขึ้นไป อัตราค่าบริการ 4,500 บาท

 

3. ทำบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมผลิต
- เอกสาร 1-20 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 2,000 บาท
- เอกสาร 21-40 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 2,500 บาท

- เอกสาร 41- 80 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 3,000 บาท
- เอกสาร 81- 120 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 3,500 บาท
- เอกสาร 121- 170 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 4,000 บาท
- เอกสาร 171- 300 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 4,500 บาท
- เอกสารตั้งแต่  301 ชุดขึ้นไป อัตราค่าบริการ 5,000 บาท
*หมายเหตุ : เอกสารค่าน้ำมัน,ค่าทางด่วน ในหนึ่งเดือนมีกี่ใบก็นับเป็น 1 ชุด

      : อัตราค่าบริการดังกล่าวได้รวมการให้บริการในกรณีที่กิจการของลูกค้าได้รับจดหมายเรียกตรวจสอบจากกรมสรรพากร ในเรื่องต่างๆ เช่น การตรวจสอบสภาพกิจการ หรือประเมินการขอคืนภาษี เป็นต้น ทางสำนักงานฯ จะจัดส่งพนักงานเพื่อทำหน้าที่ติดต่อและตอบข้อซักถามจากเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรให้แก่ลูกค้าไม่เกิน 3 ครั้ง หากต้องติดต่อเกินกว่า 3 ครั้ง ทางสำนักงานฯ จะขอเรียกเก็บค่าบริการในการติดต่อเพิ่ม

 

การชำระเงินค่าบริการทำบัญชี
เรียกเก็บค่าบริการทำบัญชีทุกวันที่ 25 ของแต่ละเดือน และกำหนดให้จ่ายชำระภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments


Share This Post

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More