บริการด้านบัญชี

รายละเอียดการให้บริการ

 • บริการรับเอกสาร บิลรายรับ บิลรายจ่าย ทำการตรวจสอบให้ถูกต้องเพื่อดำเนินการยื่นแบบเสียภาษี
 • บริการยื่นแบบภาษีเงินได้ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (ภ.ง.ด. 1, 3, 53, 54, 51, 50, 90, 91, 94)
 • บริการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (ภ.พ. 30, 36, ภ.ธ. 40)
 • บริการยื่นแบบภาษีป้ายทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (ภ.ป. 1)
 • บริการยื่นแบบภาษีโรงเรือนทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (โรงเรือนเป็นของกิจการเท่านั้น)
 • บริการยื่นแบบประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • บริการจัดทำรายงานซื้อขายทุกเดือน, บริษัทจัดทำรายงานประมาณการกำไรขาดทุนและภาษีที่ต้องชำระทุกราย 4 เดือน เพื่อวางแผนการชำระภาษี
 • รวบรวมจัดเก็บเอกสารและบันทึกบัญชีซื้อ – ขาย, รับ – จ่าย, ลูกหนี้ – เจ้าหนี้, รายวันทั่วไป – แยกประเภท รวมเป็นชุดสมุดบัญชี
 • รวบรวมจัดเก็บเอกสารและบันทึกบัญชีสินค้าสำเร็จรูป, วัตถุดิบ
 • ทำการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน เมื่อสิ้นงวดบัญชี
 • จัดหาผู้สอบบัญชี เพื่อตรวจสอบให้ตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป พร้อมทั้งนำส่งงบการเงินให้ทันตามเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบ
 • เป็นตัวแทนในการพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร, กรมทะเบียนการค้า, กระทรวงแรงงาน ในกรณีที่มีหนังสือเชิญพบ (ฉบับละ 3,000.00 บาท)
 • ดูแลการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีการของกรมสรรพากร และคอยแจ้งให้ผู้ดำเนินธุรกิจทราบเพื่อเสียภาษีให้ถูกวิธี
 • วางแผนการเสียภาษีเงินได้, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีโรงเรือน ให้ประหยัดและถูกต้อง
 • ให้คำปรึกษาหลักการจัดทำบัญชีภายใน เพื่อการบริหารที่สามารถตรวจสอบป้องกันการทุจริตได้

 

 จดทะเบียนบริษัท  10,000.00     รวมค่าธรรมเนียมทุกประเภท+จดบัตรภาษี+จดภาษีมูลเพิ่ม
  จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 4,500.00     รวมค่าธรรมเนียมทุกประเภท+จดบัตรภาษี+จดภาษีมูลเพิ่ม
  จดทะเบียนพาณิชย์, หสม. 2,000.00     รวมค่าธรรมเนียม
  จดเครื่องหมายการค้า 2,000.00     ค่าบริการจดครั้งละ 2,000 ไม่รวมค่าธรรมเนียม เช่นมีการแก้ไขเรื่องต่างๆ 3 ครั้ง ค่าบริการ คือ 6,000
  ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 1,000.00
  จดเลิกกิจการ 13,000.00     ราคาเริ่มต้น รวมประกาศหนังสือพิมพ์+ค่าธรรมเนียม+ปิดงบการเงินค่าธรรมเนียม+ปิดงบการเงิน
  จดเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้าออก, ย้ายที่อยู่,วัตถุประสงค์หรือเกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจ 3,000.00     ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าประกาศหนังสือพิมพ์
  จดเปลี่ยนแปลงเรื่องต่างๆ กับกรมสรรพากร 2,000.00
  ทำจัดบัญชีรายเดือน เริ่มที่ 2,000.00     รวมยื่นภาษี ภงด.ต่างๆ +ภาษีมูลค่าเพิ่ม+รับส่งเอกสารแต่ไม่รวมจัดทำและยื่นประกันสังคม
  ปิดงบการเงินประจำปี เริ่มที่ 8,000.00     ไม่รวมประกาศหนังสือพิมพ์

Share This Post

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More